Выполнение

Руководство и юридические уведомления Schunk Group

TEST IT.

Weiss Umwelttechnik GmbH
Greizer Straße 41 - 49
35447 Reiskirchen
Германия

Телефон:  +49 6408 84-0
Telefax:  +49 6408 84-8710 
E-Mail:  info@weiss-technik.com  
Website:  http://www.weiss-technik.com

Основание: 20.03.1956
Партнёры: Schunk GmbH, 35452 Heuchelheim
Руководство: Peter R. Manolopoulos, Peter Kuisle
Суд, ведущий реестры: HRB 596 Amtsgericht Gießen
Ид. № плат. НДС DE 811 114 120

 

Vötsch Industrietechnik GmbH
Beethovenstraße 34
72336 Balingen
Германия

Телефон: +49 7433 303-0
Telefax: +49 7433 303-4112
E-Mail: info.voetsch@weiss-technik.com
Website: http://www.voetsch-technik.com

Основание: 1929
Руководство: Peter R. Manolopoulos, Peter Kuisle
Суд, ведущий реестры: HRB 410872 Amtsgericht Stuttgart
Ид. № плат. НДС DE 811 112 534

 

HEAT IT.

Vötsch Industrietechnik GmbH
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen
Германия

Телефон: +49 6408 84 73
Telefax: +49 6408 84 8747
E-Mail: info.ovens@weiss-technik.com
Website: http://www.voetsch-ovens.com

Основание: 1929
Руководство: Peter R. Manolopoulos, Peter Kuisle
Суд, ведущий реестры: HRB 410872 Amtsgericht Stuttgart
Ид. № плат. НДС DE 811 112 534

 

COOL IT.

Weiss Klimatechnik GmbH
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen
Германия

Телефон: +49 6408 84 6500
Telefax: +49 6408 84 8720
E-Mail: info@weiss-technik.com
Website: http://www.weiss-technik.com

Основание: 06.03.1984
Партнёры: Schunk GmbH, Heuchelheim
Руководство: Peter R. Manolopoulos, Dirk van Manen
Суд, ведущий реестры: HBR 1200 Amtsgericht Gießen
Ид. № плат. НДС DE 811 114 138

 

Weiss Pharmatechnik GmbH
Georg-Bölts-Straße 2-8
26135 Oldenburg
Германия

Телефон: +49 441 57054-0
Telefax: +49 441 57054-189
E-Mail: info.pharma@weiss-technik.com
Website: www.weiss-pharma.com

Основание: 1979
Руководство: Bernd Weber, Miroslav Horvat
Суд, ведущий реестры: HRB 1066 Amtsgericht Oldenburg
Ид. № плат. НДС DE 117 175 518